ΕΕ
epanek
espa

Η επερχόμενη καθιέρωση της τεχνολογίας 5G στη διεθνή αγορά και οι δυνατότητες που προσφέρει η αρχιτεκτονική της για τον “προγραμματισμό” του δικτύου φέρνουν στην επιφάνεια προκλήσεις για καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν τη χρήση δικτυακών πόρων. Στόχος του 5G-Traffic είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου εργασίας που βελτιστοποιεί την απόδοση των 5G δικτύων με λογισμικό που εκτελείται στο επίπεδο ελέγχου (control plane) και αυτοματοποιεί τη διαχείριση των κανόνων δρομολόγησης στο επίπεδο δεδομένων (data plane). Η βασική καινοτομία του 5G-Traffic είναι η χρήση μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση της κίνησης και την πρόβλεψη του όγκου της ώστε να προκύπτουν άμεσα οι πλέον κατάλληλες εντολές προώθησης για τα πακέτα της ροής του δικτύου. Καθώς η τεχνολογία 5G βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο δεν υπάρχουν ακόμη αντίστοιχες λύσεις έτοιμες για παραγωγικό περιβάλλον. Λόγω του μεγέθους της αγοράς που αναμένεται να επηρεαστεί από την καθιέρωση των 5G δικτύων, ακόμη και μικρές βελτιώσεις στην ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχουν τα δίκτυα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικά κοινωνικό-οικονομικά οφέλη

Πληροφορίες

Γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας λύσης που βελτιστοποιεί την απόδοση των 5G δικτύων με λογισμικό που επιτυγχάνει αυτοματοποιημένη διαχείριση των κανόνων δρομολόγησης στις συσκευές του επιπέδου δεδομένων (data plane). Δύο υποσχόμενες κατευθύνσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι α) η ταξινόμηση της κίνησης δικτύου βάσει της εφαρμογής που την προκαλεί και β) η πρόβλεψη του όγκου κίνησης στο δίκτυο βάσει της προγενέστερης κίνησης. Σχετικά με την πρώτη κατεύθυνση έχουν προταθεί προσεγγίσεις για χρήση 1) των θυρών (ports) της εφαρμογής, 2) του περιεχομένου που μεταφέρεται, και 3) της επιβλεπόμενης μηχανική μάθησης (supervised machine learning). Όσον αφορά στη δεύτερη κατεύθυνση, παλιότερες προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί είτε στην κυλιόμενη πρόβλεψη με προηγούμενες παρατηρήσεις είτε στην τομογραφία του δικτύου. Η βασική καινοτομία του έργου είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την ταξινόμηση της κίνησης και την πρόβλεψη του όγκου της, το οποίο τρέχει στο επίπεδο ελέγχου (control plane) των SDNs και επιτυγχάνει άμεση παραγωγή εντολών προώθησης για τα πακέτα της ροής του δικτύου.

Στόχοι

Στόχοι του έργου είναι:

  • Η μελέτη των πρωτοκόλλων για την επικοινωνία του επιπέδου ελέγχου με το επίπεδο δεδομένων και συλλογή δεδομένων που αφορούν την κίνηση δικτύων για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης.
  • Η εκπαίδευση ταξινομητών και μοντέλων πρόβλεψης για την κίνηση δικτύου και ανάπτυξη λογισμικού για την αυτοματοποιημένη διαχείριση δικτύων ορισμένων από λογισμικό.
  • Η αξιολόγηση της ακρίβειας των μοντέλων μηχανικής μάθησης και της ενίσχυσης που αναμένεται να προσφέρει η προτεινόμενη λύση στην ποιότητα της υπηρεσίας των 5G δικτύων.
  • Η ανάπτυξη μιας πλήρους έκδοσης της εφαρμογής, κατάλληλης για την επίδειξή της σε πιθανούς μελλοντικούς πελάτες.

Πορεία Υλοποίησης του Έργου

Ολοκλήρωση Ενότητας Εργασίας 1 – 07/2021

Η AppArt σε συνεργασία με την DBC ολοκλήρωσε όλες τις ενέργειες που περιγράφονται στους στόχους της Ενότητας Εργασιών 1 (ΕΕ1). Συγκεκριμένα, τόσο η μελέτη των πρωτοκόλλων για την επικοινωνία του επιπέδου ελέγχου με το επίπεδο δεδομένων (Π1.1), όσο και η συλλογή δεδομένων που αφορούν την κίνηση δικτύων για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης (Π1.2 και Π1.3) έχουν επιτευχθεί και επιτρέπουν έτσι την ομαλή εξέλιξη του έργου. Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών καταγράφονται λεπτομερώς στα παραδοτέα Π1.1 – Π1.3.

Σχετικά με το Π1.1 Προδιαγραφές Southbound API Protocols έγινε επισταμένη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και των αντίστοιχων τεχνικών κειμένων / πρωτοκόλλων ώστε να καθοριστεί όλη η διαθέσιμη πληροφορία και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ανακτηθεί από το επίπεδο των δεδομένων στο επίπεδο ελέγχου. Τα αποτελέσματα καταγράφονται με λεπτομέρεια στο παραδοτέο και επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των επόμενων εργασιών της ενότητας. Στο Π1.2 κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρεση ανοικτών δεδομένων μεγάλης κλίμακας αλλά καθώς η απαραίτητη πληροφορία είναι αρκετά ευαίσθητη, δρομολογήθηκαν τελικά ενέργειες για τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κρίνονται ικανοποιητικά και βοήθησαν ιδιαίτερα στη σύνθεση ρεαλιστικών δεδομένων σε πειραματικό περιβάλλον, στο Π1.3. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την επιτυχή εξέλιξη του έργου καθώς είναι απαραίτητα στο πλαίσιο εκτέλεσης των Ενοτήτων Εργασιών 2 και 3. Η σύνθεση δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τρόπο που προσομοίαζε όσο το δυνατόν περισσότερο σε ρεαλιστική δικτυακή κίνηση αντίστοιχης κλίμακας και, επομένως, κρίνονται αξιόπιστα για τη χρήση τους σε επόμενες Ενότητες Εργασιών.

Ολοκλήρωση Ενότητας Εργασίας 2 – 07/2022

Στο πλαίσιο της ΕΕ2, η AppArt σε συνεργασία με την DBC μελέτησαν τα πραγματικά και συνθετικά δεδομένα των οποίων η συλλογή αποτελούσε αντικείμενο των εργασιών 1.2 και 1.3 αντίστοιχα και ολοκλήρωσαν έναν ακόμη στόχο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, επέλεξαν τα χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση των ταξινομητών μηχανικής μάθησης που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου. Τα αποτελέσματα της εργασίας καταγράφονται στο παραδοτέο Π2.1.

Στα πλαίσια της ΕΕ2 έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία το Π2.1 Έκθεση Επιλεγμένων Χαρακτηριστικών Έκθεση. Εκεί, περιλαμβάνονται αναλυτικές παρουσιάσεις των ενεργειών που έγιναν με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των συνόλων δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στις Εργασίες 1.2 και 1.3 και την επιλογή των καταλληλότερων χαρακτηριστικών που θα συνεισφέρουν στην εκπαίδευση μοντέλων ταξινόμησης. Στα πλαίσια αυτά ακολουθήθηκαν συνήθεις πρακτικές για την αξιολόγηση της σημασίας των διαθέσιμων χαρακτηριστικών οι οποίες και αναλύονται εκτενώς, όπως και τα αποτελέσματά τους.

Επίσης, στα πλαίσια της ΕΕ2 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα Π2.2 Λογισμικό Εκπαίδευσης Ταξινομητών και Π2.3 Λογισμικό Κανόνων Δρομολόγησης Βάσει Εφαρμογής. Στο Π2.2, αναλύουμε τις διαδικασίες που διενεργήθηκαν στα πλαίσιο της Εργασίας 2.2  “Εκπαίδευση Ταξινομητών“ και δίνουμε αναλυτικές παρουσιάσεις των ενεργειών που έγιναν με τη χρήση του συνόλου των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στις Εργασίες 1.2 και 1.3 με βάση την επιλογή των καταλληλότερων χαρακτηριστικών που επιλέχθηκαν στα πλαίσια της Εργασίας 2.1 για την εκπαίδευση μοντέλων ταξινόμησης εφαρμογών. Στο Π2.3 περιλαμβάνονται αναλυτικές παρουσιάσεις του λογισμικού που αναπτύχθηκε για την επέκταση του ελεγκτή ανοικτού κώδικα Floodlight, με τη χρήση του μοντέλου ταξινόμησης βάσει εφαρμογής.

Ολοκλήρωση Ενότητας Εργασίας 3 – 07/2022

Η AppArt σε στενή συνεργασία με την DBC πραγματοποίησαν συγκριτική μελέτη συσχέτισης των στατιστικών κίνησης με τον αληθινό όγκο κίνησης δικτύου, που επιτρέπει τη χρήση των πρώτων για την εκτίμηση του δεύτερου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των δεδομένων που συλλέχτηκαν στα πλαίσια της Εργασίας 1.2 και τα αποτελέσματά της αποτυπώνονται στο Π3.1. Επίσης, ανέπτυξαν ένα μοντέλο πρόβλεψης της μελλοντικής κίνησης καθώς και λογισμικό που επιτρέπει τη διαχείριση και κατάλληλη δρομολόγηση της κίνησης παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο εκτιμήσεις της εξέλιξης της στο χρόνο. Η ανάπτυξη του μοντέλου έγινε με χρήση των δεδομένων που συλλέχτηκαν στα πλαίσια της Εργασίας 1.3 και τα αποτελέσματα των Εργασιών 3.2 και 3.3 αποτυπώνονται στα Π3.2 και Π3.

Στα πλαίσια της ΕΕ3 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Π3.1 Συγκριτική Μελέτη Συσχέτισης Στατιστικών Κίνησης με Πραγματικό Όγκο Κίνησης. Εκεί, περιγράφονται οι ενέργειες που έγιναν με σκοπό την ανάλυση και επεξεργασία των συγκεντρωμένων δεδομένων που θα βοηθήσουν την επίτευξη των βασικών στόχων του έργου, δηλαδή την εκτίμηση και πρόβλεψη κίνησης, καθώς και την ταξινόμηση κίνησης. Μετά την ανασκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων, έγινε συγκεντρωτική επεξεργασία (aggregation) και στατιστική μελέτη τους, ώστε να αναζητηθεί ο δείκτης που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επόμενες εργασίες της ΕΕ3 επιφέροντας το ελάχιστο επιπλέον κόστος στη δικτυακή υποδομή.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το Π3.2 Λογισμικό Εκπαίδευσης Μοντέλων Πρόβλεψης και το Π3.3 Λογισμικό Κανόνων Δρομολόγησης Βάσει Κίνησης. Στο Π3.2 περιλαμβάνονται αναλυτικές παρουσιάσεις των ενεργειών που έγιναν με τη χρήση του συνόλου των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στις Εργασίες 1.2 και 1.3 με βάση τη συσχέτιση των στατιστικών κίνησης με τον πραγματικό όγκο κίνησης που διενεργήθηκε στα πλαίσια της Εργασίας 3.1, για την εκπαίδευση μοντέλων πρόβλεψης της μελλοντικής κίνησης στο δίκτυο. Στο Π3.3 αναλύονται οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν στα πλαίσιο της Εργασίας 3.3 και περιλαμβάνονται αναλυτικές παρουσιάσεις του λογισμικού που αναπτύχθηκε για την επέκταση του ελεγκτή ανοικτού κώδικα Floodlight, με τη χρήση του στατιστικού μοντέλου εκτίμησης μελλοντικής κίνησης που αναπτύχθηκε στην Εργασία 3.2. Η επέκταση του ελεγκτή έγινε εφαρμόζοντας κλασσικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού για τα διάφορα επιμέρους κομμάτια του ελεγκτή στα οποία προστέθηκε λειτουργικότητα ενώ σχετικά με τα μοντέλα μηχανικής μάθησης, αναπτύχθηκε μια αυτόνομη εφαρμογή με τη γλώσσα προγραμματισμού Python, η οποία εκμεταλλεύεται βιβλιοθήκες που διευκολύνουν τη δημιουργία και χρήση του στατιστικού μοντέλου, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης του μοντέλου από εξωτερικές εφαρμογές όπως ο ελεγκτής.

Ολοκλήρωση Ενότητας Εργασίας 4 – 05/2023

Αρκετά νωρίς στην πορεία του έργου ολοκληρώθηκε από την AppArt σε συνεργασία με την DBC ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής της λύσης που θα αναπτύσσαμε στη συνέχεια και που προδιαγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και της λειτουργικές και μη απαιτήσεις κάθε επιμέρους στοιχείου που απαρτίζει την πλήρη έκδοση της εφαρμογής που θα αναπτυσσόταν και θα είναι κατάλληλη για επίδειξη σε μελλοντικούς πελάτες. Τα παραπάνω αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην εργασία 4.1 καταγράφονται λεπτομερώς στο παραδοτέο Π4.1. Επίσης, οι φορείς ακολουθώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές και μη απαιτήσεις κάθε επιμέρους στοιχείου που απαρτίζει την πλήρη έκδοση της εφαρμογής όπως περιγράφονται στο Π4.1, ολοκλήρωσε την ανάπτυξη των διεπαφών διαχείρισης δικτύου, ενοποίησε τα επιμέρους στοιχεία και εκτέλεσε επιτυχημένα έλεγχο ορθής λειτουργίας την πλατφόρμας, και αξιολόγησε την πλατφόρμα διεξάγοντας σχετική έρευνα. Τα παραπάνω αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις Εργασίες 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5 καταγράφονται λεπτομερώς στα παραδοτέα Π4.2, Π4.3 και Π4.4.

Τo Π4.1 Αρχιτεκτονική του 5G-Traffic. Έκθεση, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και εστιάζει στην SDN αρχιτεκτονική που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα στην Ενότητα Εργασίας 4 αλλά και συνολικά στο Έργο. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά έγινε ανάλυση απαιτήσεων ώστε να καθοριστούν οι απαραίτητες προδιαγραφές. Έπειτα, έγινε μια επισκόπηση των τεχνολογιών αιχμής και μελετήθηκαν οι εμπορικές και ανοικτού κώδικα λύσεις σχετικές με το Πεδίο Ελέγχου. Τέλος, καθορίστηκε και παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης, που περιλαμβάνει ανάλυση όλων των λειτουργικά της στοιχείων και των εμπλεκόμενων πρωτοκόλλων.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα παραδοτέα Π4.2 Διεπαφές Διαχείρισης Δικτύου, Π4.3 Έκθεση Ελέγχου Λειτουργίας και Π4.4 Δοκιμαστική Έκδοση Πλατφόρμας. Το Π4.2 εστιάζει στις διεπαφές που γίνονται διαθέσιμες στα πλαίσια του έργου για τη συλλογή στατιστικών του επιπέδου δικτύου από το επίπεδο του ελεγκτή, αλλά και για την εισαγωγή ροών και συνεπώς κανόνων δρομολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζουμε τη διεπαφή και την αντίστοιχη υλοποίηση στη γλώσσα προγραμματισμού Java που επιτρέπει τη συλλογή στατιστικών από το επίπεδο δικτύου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το REST API που προσφέρει λειτουργικότητα εισαγωγής ροών και ομάδων στους μεταγωγείς του επιπέδου δικτύου. Το Π4.3 εστιάζει στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του ελεγκτή που αναπτύχθηκε συνολικά στα πλαίσια του Έργου. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν σενάρια εντολών που επιτρέπουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για την πειραματική εκτέλεση του ελεγκτή στα πλαίσια της λειτουργίας ενός προσομοιωμένου δικτύου. Επίσης, αναπτύχθηκαν σενάρια για τη δημιουργία δικτυακής κίνησης που στο πλαίσιο αυτό καλείται να διαχειριστεί ο ελεγκτής. Τέλος, το Π4.4 εστιάζει στην αξιολόγηση του ελεγκτή που αναπτύχθηκε.

 

Ολοκλήρωση Ενότητας Εργασίας 5 – 05/2023

Επιτυχημένα έχουν ολοκληρωθεί βάσει προγραμματισμού από την DBC σε συνεργασία με την AppArt και όλοι οι προβλεπόμενοι για αυτό το διάστημα στόχοι της ΕΕ5, και συγκεκριμένα η ανάλυση της παρούσας κατάστασης, η έρευνα αγοράς και εκτίμησης κινδύνων και η κατασκευή ιστοσελίδας. Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών καταγράφονται στα παραδοτέα Π5.1, Π5.2 και Π5.4.

Ενότητα Εργασίας 5: Μελέτη Σκοπιμότητας – Έρευνα Αγοράς & Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων. Στόχοι: i) Στρατηγική Ανάλυση της αγοράς και προσδιορισμός βασικών επιδόσεων και οικονομικών παραμέτρων καθώς και ανάλυση κινδύνων, ii) Η κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας, iii) Η εφαρμογή της στρατηγικής προώθησης της λύσης.

 

Ολοκλήρωση Ενότητας Εργασίας 6 – 05/2023

Ολοκληρώθηκε από την DBC η Μελέτη σκοπιμότητας του έργου. Βασισμένη στην αρχική ταξινόμηση της αγοράς και των αναγκών της, η μελέτη εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εν λόγο τεχνολογίας και παρουσιάζει τις καινοτομίες της προτεινόμενης λύσης. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι κυριότερες προοπτικές του κλάδου με βάση και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Τέλος αναπτύσσεται μια στρατηγική διάθεσης για την επόμενη πενταετία, με βάση την οποία δίδεται και μια εκτίμηση κερδών για το πρώτο έτος διάθεσης της λύσης.

Η μελέτη περιλάμβανε ταξινόμηση της αγοράς-στόχου και κατανόηση των αναγκών της, αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της τεχνολογίας και παρουσίαση των καινοτομιών της προτεινόμενης λύσης. Επιπλέον, η μελέτη ανέλυσε τον κλάδο στο πλαίσιο των υφιστάμενων νομοθετικών και ευρωπαϊκών κανονισμών. Επιπλέον, αναπτύχθηκε μια στρατηγική διανομής για τα επόμενα πέντε χρόνια και υποβλήθηκε εκτίμηση κερδών για το πρώτο έτος. Συνολικά, η μελέτη είχε ως στόχο να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς, την τεχνολογία, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις οικονομικές προβλέψεις.

Συμμετέχοντες

APPART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
dbc
Diadikasia Business Consulting SA

Ανακοινώσειs

Ένταξη του έργου – 12/05/2020

Δημοσιεύθηκε απόφαση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστο Δήμα, με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Στην εν λόγω απόφαση καταρτίσθηκε κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “ Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του Β΄ Κύκλου της Δράσης, με διακόσιες τριάντα μία (231) Εγκεκριμένες Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 70.540.603,55€.

Το έργο 5GTraffic με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04193 κατέλαβε τη 12η θέση στον Τομέα Προτεραιότητας 8-ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών με συνολική βαθμολογία 4/5 καθώς και επιμέρους βαθμολογία 4/5 σε όλα τα κριτήρια (Α, Β και Γ). Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη στα πλαίσια του έργου ανέρχεται στα 465.328,15€.

Το 5GTraffic έγκειται στον Τομέα Προτεραιότητας 8-ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιοχή 8.2 Διαδίκτυο του μέλλοντος, Προτεραιότητα 8.2.6 Προηγμένες υποδομές δικτύων 5G για το Διαδίκτυο του μέλλοντος και προβλέπεται να έχει διάρκεια 30 μήνες

Ολοκλήρωση πρώτου παραδοτέου – 12/09/2020

Συντάχθηκε σε συνεργασία των Π.Λιάκος (AppArt), Α. Γκρούμας (AppArt), Κλ. Μιχάλογλου (AppArt), Κ. Κοκκινόπουλος (AppArt), Ν. Χαντζής (AppArt), Ε. Τζιόλα (AppArt), Γ. Σιδηράς (DBC) , Κ. Γιαλής (DBC) και αξιολογήθηκε εσωτερικά από Π.Λιάκος (AppArt) το πρώτου και ενδεχομένως πιο σημαντικού παραδοτέου του έργου 5G-Traffic, το παραδοτέο «Π4.1 – Αρχιτεκτονική του 5G-Traffic». Το συγκεκριμένο παραδοτέο εστιάζει στην SDN αρχιτεκτονική που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα στην Ενότητα Εργασίας 4 αλλά και συνολικά στο Έργο. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται ανάλυση απαιτήσεων ώστε να καθοριστούν οι απαραίτητες προδιαγραφές. Έπειτα, παρουσιάζεται μια εκτενή επισκόπηση των τεχνολογιών αιχμής και τις εμπορικές και ανοικτού κώδικα λύσεις σχετικές με το Πεδίο Ελέγχου. Τέλος, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης, αναλύοντας τα λειτουργικά της στοιχεία και τα εμπλεκόμενα πρωτόκολλα.

Infocom World 2020 – Workshop – 12/11/2020

Στα πλαίσια σχετικού Workshop, του Ευρωπαϊκού επιδοτούμενου έργου με τίτλο 5G-SOLUTIONS στο οποίο συμμετέχει η AppArt, κατά την Infocom World 2020 (5G-SOLUTIONS – A European 5G platform available to SMEs), έγινε από την AppArt σχετική αναφορά και στην υλοποίηση του έργου 5G-Traffic, δημοσιοποιώντας το σε συμμετέχοντες του εν λόγω Workshop, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατάθεση αιτήματος 1ης ενδιάμεσης επαλήθευσης–πιστοποίησης – 21/07/2022

Το 1ο κομβικό σημείο της υλοποίησης του 5GTraffic έφτασε. Υποβλήθηκε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αίτημα για την 1η ενδιάμεση επαλήθευση του έργου. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη μέχρι τώρα πορεία του έργου και περιμένουμε με αγωνιά να διαπιστευτούν οι προσπάθειες μας και από τους επίσημα ορισμένους αξιολογητές.

Επιτυχής 1η ενδιάμεση επαλήθευση – 08/11/2022

Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως ολοκληρώθηκε η 1η ενδιάμεση επαλήθευσης του 5GTraffic χωρίς καμία αρνητική παρατήρηση! Οι αξιολογητές έκριναν πως τόσο το φυσικό όσο και το οικονομικό αντικείμενο του έργου εξελίσσονται ομαλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Ολοκλήρωση Παραδοτέου 4.4 – 11/05/2023

Συντάχθηκε σε συνεργασία των Π. Λιάκος (AppArt), A. Γκρούμας (AppArt), Κλ. Μιχάλογλου (AppArt), Ν. Χαντζής (AppArt), Ε. Τζιόλα (AppArt), Μ. Σφακιανός (AppArt), Σ. Ράπτης (AppArt), Κ. Γιαλής (DBC) και αξιολογήθηκε εσωτερικά από Π.Λιάκος (AppArt), το Παραδοτέο 4.4 με τίτλο «Δοκιμαστική Έκθεση Πλατφόρμας. Αποτελεί ένα από τα σημαντικά Παραδοτέα του έργου, καθώς συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των ενεργειών που εκτελέστηκαν στα πλαίσια της Εργασίας 4.5 με τίτλο  “Ανάπτυξη Πλατφόρμας Επίδειξης”, για τους μήνες 30 έως 36.

Το συγκεκριμένο παραδοτέο εστιάζει στην αξιολόγηση του ελεγκτή που αναπτύχθηκε συνολικά στα πλαίσια του Έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της συγκέντρωσης μίας ομάδας κατάλληλων αξιολογητών στους οποίους έγιναν διαθέσιμα σενάρια εντολών που επιτρέπουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για την πειραματική εκτέλεση του ελεγκτή στα πλαίσια της λειτουργίας ενός προσομοιωμένου δικτύου. Το Παραδοτέο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος και τα αποτελέσματα που περιλαμβάνει δίνουν χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε.

Λήξη εργασιών 5GTraffic – 11/05/2023

Το 5GTraffic ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αναμένεται ο τελικός έλεγχος

Κατάθεση αιτήματος τελικής επαλήθευσης–πιστοποίησης – 04/08/2023

Κατατέθηκε και επισήμως η λήξη του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του 5GTraffic

Επικοινωνία: AppArt Α.Ε.